Солышко Л.А.

Обратная связь с учителем по Вайберу +375298292518

5 клас. Беларуская мова 

дата  тэма ўрока   карысныя спасылкі
20.04 Адназначныя і мнагазначныя словы. Вусна выканаць практ.177. Прачытаць правіла на ст.86. Выканаць практ.178, практ.180, практ.179.    
21.04 Прамое і пераноснае значэнне слова. Вусна выканаць практ.181. Пазнаёміцца з правілам на ст.89. Выканаць практ.182, практ.183, практ.185,практ. 184.    
24.04 Сінонімы. Вусна выканаць практ.187. Пазнаёміцца з правіламі на ст.92 і ст.93. Выканаць практ.188, практ.189, практ.192 практ.191.    
  Антонімы. Вусна выканаць практ.194. Пазнаёміцца з правіламі параграфа 26. Выканаць практ. 195, 196,197,198.    
  Амонімы. Вусна выканаць практ.200. Пазнаёміцца з правіламі параграфа 27. Выканаць практ.202,203,204,205,206.    
  Агульнаўжывальныя словы і словы абмежаванага ўжытку. Вусна выканаць практ.208. Пазнаёміцца з правіламі параграфа 28. Выканаць практ.209,210,211,215,216.    
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

5 клас. Беларуская літаратура

дата тэма ўрока   карыснвя спасылкі
21.04 Генрых Далідовіч. "Страта". Прачытаць апавяданне ўслых. Вусны аповед пра пачатак сяброўства Стася і Міці, мужнасць і настойлівасць Міці ў змаганні з хваробай, адносіны Стася да свайго сябра, асноўныя заняткі і мары хлопчыкаў.    
24.04 Генрых Далідовіч. "Страта". Перачытаць заключную частку твора. Вусная характарыстыка  герояў( паходжанне, знешні выгляд, захапленні, стаўленне да вучобы, погляды на жыццё, стасункі з равеснікамі, бацькамі, настаўнікамі, жыццёвы лёс).    
  Максім Лужанін. "Добры хлопец Дзік". Самастойна прачытаць услых ст.72-91. Адказаць на пытанні 1-4 да твора на ст.105. Падрыхтаваць падрабязны пераказ эпізоду "Як Дзік апынуўся ў сям'і Гаспадара".    
  Максім Лужанін. "Добры хлопец Дзік". Самастойна прачытаць услых ст.91-105. Адказаць на пытанні 5-9 да твора на ст.105. Падрыхтаваць аповед пра Дзіка. Падмацаваць адказ фрагментамі з тэксту. Выказаць свае адносіны да персанажа.    
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05      

6 клас. Беларуская мова

дата  тэма ўрока   карысныя спасылкі
20.04 Колькасныя лічэбнікі  два, дзве, тры, чатыры, зборныя абое, абодва, абедзве, іх ужыванне. Змяненне і ўжыванне лічэбнікаў сорак, сто, дзевяноста; змяненне і правапіс складаных лічэбнікаў ад пяцідзесяці да васьмідзесяці, ад двухсот да да дзевяцісот, а таксама лічэбнікаў нуль, тысяча, мільён, мільярд. Пазнаёміцца з правіламі на ст.167, 170, 171. Выканаць практ. 291, 297, 300.    
23.04 Скланенне, ужыванне і правапіс састаўных колькасных лічэбнікаў. Пазнаёміцца з правілам на ст.171, 173. Выканаць практ.301,304, 298,307.    
24.04 Скланенне, ужыванне і правапіс парадкавых лічэбнікаў. Пазнаёміцца з правіламі параграфа 47. Выканаць практ. 308, 309, 310.    
  Скланенне, ужыванне і правапіс  дробавых лічэбнікаў. Вусна выканаць практ.315. Пазнаёміцца з правіламі параграфа 48, схемай  практ.316. Выканаць практ.317.318,319,322,323.    
  Скланенне, ужыванне і правапіс зборных лічэбнікаў. Пазнаёміцца з правіламі параграфа 49. Выканаць практ.327,328,329,330,331.    
  Падагульненне і сістэматызацыя вывучанага па тэме "Лічэбнік". Пазнаёміцца з парадкам марфалагічнага разбору лічэбніка на ст.185. Выканаць тэматычную праверачную работу на ст.188-189 (варыянт на выбар).    
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

6 клас. Беларуская літаратура

дата тэма ўрока   карысныя спасылкі
20.04 Іван Пташнікаў. "Алені". Чытанне апавядання. Вызначыць эпізоды, важныя для характарыстыкі Іркі. Прадумаць адказ на пытанне"Чым так вабіла Ірку прырода?"    
24.04 Іван Пташнікаў. "Алені". Вусная замалёўка "Ірка і яе алені".Разгляд рэпрадукцыі карціны Галіны Шапялевіч "У пушчы" (фарзац).Параўнанне вобразаў аленяў, створаных мастаком і пісьменнікам.    
  Алесь Жук. "Стары бабёр". Самастойна прачытаць услых твор. Адказаць на пытанні да яго на ст.262. Падрыхтаваць вусны аповед пра старога бабра і яго вандроўку ў пошуках новага жытла.     
  Янка Маўр. "Багіра". Самастойна прачытаць твор услых. Скласці пісьмова план апавядання. Падрыхтаваць вусную замалёўку "Лёс Багіры".    
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05      

7 клас. Беларуская мова

дата  тэма ўрока   карысныя спасылкі
21.04 Вытворныя і невытворныя прыназоўнікі. Прыназоўнікі простыя, складаныя і састаўныя, іх ужыванне і правапіс. Пазнаёміцца з правіламі параграфаў 35, 36. Выканаць практ.254, практ.256, практ.258.    
23.04 Злучнік як службовая часціна мовы. Простыя і састаўныя злучнікі, іх ужыванне. Адзіночныя, парныя, паўторныя злучнікі, іх ужыванне, правапіс. Пазнаёміцца з правіламі параграфаў 38.39. Выканаць практ.274, 278,285.    
  Злучальныя і падпарадкавальныя злучнікі. Злучальныя злучнікі, іхужыванне. Пазнаёміцца з правіламі параграфаў 40-41. Выканаць практ.287, 288, 290, 292.    
  Падпарадкавальныя злучнікі,іх ужыванне. Пазнаёміцца з правілам параграфа 42. Выканаць практ.297,299,300.    
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

7 клас. Беларуская літаратура

дата тэма ўрока   карысныя спасылкі
21.04 Паэзія ў прозе і проза ў паэзіі. Змітрок Бядуля. "Шчасце не ў золаце". Прачытаць артыкул на ст.161-162. Адказаць на пытанні да яго. Выразна навучыцца чытаць твор Змітрака Бядулі "Шчасце не ў золаце". Адказаць на пытанні на ст.163.    
23.04 Максім Танк. "Дрэвы паміраюць...". Алесь Разанаў. "У парку..." Выразнае чытанне твораў і адказ на пытанні да іх. Чытанне артыкула "Падтэкст у паэтычным творы" (ст.63-64).    
  Мастацкая літаратура і навука. Цётка. "Шануйце роднае слова". Прачытаць самастойна ўслых артыкул на ст.167-168. Адказаць на пытанні да яго. Затым услых прачытаць артыкул Цёткі на ст.168-170. Адказаць на пытанні да яго.     
  Уладзімір Караткевіч. "Зямля пад белымі крыламі". Прачытаць самастойна  ўслых ст.172-187. Мастацкі пераказ першага раздзела твора.    
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05      

6 клас. Факультатыў. Беларуская мова 

дата  тэма   карысныя спасылкі
13.04      
17.04      
20.04      
24.04      
27.04      
04.05      
08.05      
11.05      
15.05      
18.05      
22.05      
25.05      
29.05      

9 клас. Факультатыў. Беларуская мова 

дата тэма    карысныя спасылкі
13.04      
16.04      
20.04      
23.04      
27.04      
30.04      
04.05      
07.05      
11.05      
14.05      
18.05      
21.05      
25.05      
28.05